Politika privatnosti

Politika privatnosti - NISI SAMA

Važi od 04.05.2020.

Projekat „NISI SAMA“ i Udruženje Centar za reproduktivnu etiku „ZA BEBE“,Skraćeno ime: Centar ZA BEBE, sa sedištem na adresi Milorada Mitrovića br. 8, 11000 Beograd, Republika Srbija, matični broj: 28090439, PIB: 107708062 (u daljem tekstu: ,,Mi“ ili ,,Udruženje”) odgovorno i ozbiljno pristupa zaštiti podataka o ličnosti koje prikupljamo od Vas.

RukovalacVašim podacima o ličnosti je Udruženje koje Vaše lične podatkeprikuplja i obrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (u daljem tekstu „Zakon“), kao i u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Prikupljeni podaci se obrađuju zakonito i transparentno i isključivo u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni. Prikupljeni podaci o ličnosti su tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. Uzimajući u obzir svrhu obrade, Udruženje preduzima sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave.

Ova Politika privatnosti se primenjuje na sva lica koji pristupaju web sajtu www.nisisama.rs (u daljem tekstu „Sajt“), a posebno na:

– lica koja kontaktiraju Udruženje radi pružanja uslugasavetovanja prilikom neplanirane i/ili krizne trudnoće, i to devojke, ženei/ili njihove partnere koji se nalaze u situaciji neplanirane i/ili krizne trudnoće i kojima je potrebna podrška i savetovanje(u daljem tekstu „Klijenti“),

Za sva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, podacima koje smo o Vama prikupili i/ili bilo kojim drugim zahtevom u vezi sa predmetnim podacima molimo Vas da nas kontaktirate putem mejl adrese info@nisisama.rs.

1) Vaši podaci o ličnosti koje prikupljamo

a) Podaci o ličnosti koje dobrovoljno delite sa nama
Udruženje prikuplja i obrađuje sledeće podatke o ličnosti koje dobrovoljno delite sa nama:
• Vaše ime i prezime,
• Vaše kontakt podatke, kao što je Vaša email adresa i/ili broj telefona, mesto/grad
• Godine,
• Ime i kontakt telefon, ako želite da navedete,
• Informacije koje odlučite da podelite sa nama, prilikom popunjavanja formulara koji se nalazi na sledećim linkovima http://nisisama.rs/test-za-abortus/ ili http://nisisama.rs/test-za-trudnocu/.

Ukoliko nas kontaktirate direktno putem mejl adrese info@nisisama.rs ili bilo kojeg drugog mejla koji je dostupan na Sajtu ili podelite sa nama informacije tokom telefonskog razgovora, nakon što nas kontaktirate putem nekog od kontakt telefona koji su dostupni na Sajtu, možemo prikupiti neke dodatne informacije o Vama, kao što su sledeći podaci:
• Podaci o vašoj stručnoj spremi,
• Da li ste zaposleni ili ne,
• Da li je Vaš partner zaposlen ili ne,
• Bilo koje druge informacije koje odlučite da podelite sa nama.

Svrha obrade podataka i pravni osnov

Udruženje Vam neće pružiti medicinsku pomoć na osnovu ličnih podataka koje smo od Vas prikupili. Vaše podatake o ličnosti obrađujemo kako bismo Vam dostavili odgovor na Vaš upit dostavljen Udruženju putem neke od mejl adresa dostupnih na Sajtu ili kako bismo Vam dostavili odgovor na Vaš upit. Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 2 Zakona, s obzirom na to da je obrada dostavljenih podataka neophodna radi preduzimanja odgovarajućih radnji Udruženja i pružnja usluga na zahtev Klijenta.

Takođe Vaše podatke prikupljamo kako biste bili informisani o promotivnim, reklamnim, marketinškim i drugim događajima čiji je cilj promocija usluga Udruženja i/ili naših partnera (u daljem tekstu „Direktni marketing“). Vaše podatke i u ovu svrhu prikupljamo i obrađujemo u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1 Zakona, tj. na osnovu Vašeg pristanka. Međutim, Vaš pristanak da Vaše podatke obrađujemo u svrhu Direktnog marketinga mora biti dat nezavisno i odvojeno od pristanka koji dajete za obradu Vaših podataka o ličnosti. U tom smislu, odvojeno možete povući Vaš pristanak da se Vaši podaci o ličnosti koriste u svrhu Direktnog marketinga i to slanjem mejla na sledeću mejl adresu: centarzabebe@gmail.com. Ukoliko to i učinite, Vaši podaci se neće više koristiti u svrhu Direktnog marketinga.

2) Kako koristimo Vaše podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti ćemo koristiti samo uz Vašu izričitu saglasnost, ili ukoliko postoji drugi osnov koji svoje utemeljenje ima u Zakonu. Vaši podaci o ličnosti neće biti korišćeni za druge svrhe, osim one zbog koje su prikupljeni, a o kojoj svrsi ste obavešteni. Ako Udruženje u bilo kom trenutku bude nameravalo da dalje obrađuje Vaše podatke o ličnosti u drugu svrhu koja je različita od one za koju su predmetni podaci prikupljeni, obavestićemo Vas o toj drugoj svrsi, kao i o svim drugim elementima koje propisuje Zakon. Svi članovi našeg tima Vaše podatke će čuvati poštujući načelo privatnosti.

3) Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti ne čuvamo duže od onog vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni, odnosno ne duže od vremena za koje imamo Vašu saglasnost.

4) Deljenje Vaših podataka o ličnosti

Udruženje ne deli Vaše lične podatke sa bilo kojim trećim licima, osim ukoliko za to nije pribavilo Vašu saglasnost, ili ukoliko nasimperativni propisi Republike Srbije ne obavezuju da podelimo određene informacije, u koje spadaju i Vaši lični podaci, sa organima javne vlasti u kom slučaju, nismo dužni da tražimo Vašu dodatnu saglasnost.

5) Vaša prava u skladu sa Zakonom

U skladu sa važećim Zakonom, imate sledeća prava u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka:

• Pravo na pristup podacima o ličnosti
Imate pravo da od nas dobijete potvrdu o tome da li obrađujemo lične podatke koji se odnose na Vas, a takođe, ako je to potrebno, da zatražite pristup predmetnim ličnim podacima.
• Pravo na ispravku i dopunu podataka o ličnosti
Kao lice na koje se podaci odnose imate pravo da se Vaši netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, imate pravo da Vaše nepotpune podatke o ličnosti dopunite.
• Pravo na brisanje podataka o ličnosti
U skladu sa Zakonom imate pravo da tražite od nas brisanje Vaših ličnih podataka. U takvim slučajevima međutim postoji mogućnost da svrha radi koje su Vaši podaci prikupljeni ne može biti ostvarena.
• Pravo na ograničavanje obrade podataka o ličnosti
U skladu sa Zakonom imate pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka. U tom slučaju, takvi lični podaci će biti označeni, a mi ćemo ih moći da ih obradimo samo u određene svrhe.
• Pravo na prenosivost podataka o ličnosti
U skladu sa Zakonom imate pravo da dobijete svoje lične podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku (tj. digitalno) i imate pravo da predmetne podatke prenesete drugom rukovaocu ili da zatražite prenos takvih podataka drugom licu bez bilo kakve prepreke sa naše strane ako je takav transfer tehnički moguć.
• Pravo na prigovor na obradu podataka o ličnosti
U skladu sa Zakonom imate pravo da, iz razloga povezanih sa obradom Vaših podataka o ličnosti, u bilo kom trenutku uložite prigovor na našu obradu vaših ličnih podataka i da tražite da više ne obrađujemo Vaše lične podatke. Imate pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe Direktnog marketinga.
• Pravo na povlačenje saglasnosti za obradu podataka o ličnosti
U skladu sa Zakonom, u slučajevima kada se obrada Vaših ličnih podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, svoju saglasnost možete da povučete u bilo koje vreme bez naknade i bez davanja bilo kakvog objašnjenja. Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade na osnovu pristanka koja je nastala pre takvog povlačenja. Ako povučete svoju saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka od strane Udruženja, možda nećemo moći da Vam (u celini ili delimično) pružimo usluge koje tražite niti da ostvarimo svrhu u koju je saglasnost za prikupljanje i obardu Vaših ličnih podataka data.
• Pravo na podnošenje žalbe nadzornim organima
skladu sa Zakonom imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ako smatrate da je obrada podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na Vaše pravo da pokrenete druge postupke upravne ili sudske zaštite.

Kako biste ostvarili svoja prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti, molimo Vas da nas kontaktirate putem mejl adrese info@nisisama.rs .

6) Kako Udruženje čuva Vaše podatke o ličnosti

Koristimo odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere za zaštitu ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo o Vama. Mere koje koristimo osmišljene su tako da pruže odgovarajući nivo sigurnosti tako da se obrada Vaših ličnih podataka vrši u skladu sa odredbama Zakona i da se obezbeđuje zaštita Vaših prava, kao prava lica na koje se predmetni podaci o ličnosti odnose.

7) Izmene naše Politike privatnosti

Udruženje zadržava pravo da ažurira i/ili da izmeni ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme, u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija. Sve izmene stupiće na snagu momentom objavljivanja izmenjene i/ili dopunjene Politike privatnosti na Sajtu. Predlažemo Vam da periodično vršite uvid u našu Politiku privatnosti.Ukoliko imamo vašu mejl adresu, poslaćemo vam obaveštenje o tim promenama.Ukoliko niste saglasni sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete da koristite Sajt.

8) Kontaktirajte nas

U slučaju da želite da koristite neko od svojih prava kao lice čije lične podatke prikupljamo, ili u slučaju bilo kojih drugih pitanja vezano za našu Politiku privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate putem mejl adrese info@nisisama.rs.

O nama

Projekat NISI SAMA je besplatno savetovalište za devojke, žene i njihove partnere koji se na početku trudnoće suočavaju sa nedostatkom podrške ili nekom kriznom situacijom i razmišljaju o abortusu.

Radno vreme

RADNO VREME:

Pon-Pet: 10 -18h
Subota - Nedelja: Zatvoreno

Kontakt informacije

KONTAKT INFORMACIJE:

Ruzveltova 23, 11000 Beograd
Telefon: 063 7313042
Email: info@nisisama.rs

Newsletter

SEO TEAM / All rights reserved / NISI SAMA